Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 25 z siedzibą w Opolu przy Plac Teatralny 14 45-056 Opole, tel.: 77 4536286 , e-mail: pp25@opoleprzedszkole.pl , reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola p. Ewę Dęga.

Inspektor ochrony danych:

Powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest Pani Adriana Winiarska z którym można się kontaktować pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem Centrum Usług Wspólnych w Opolu ul. Piastowska 17, 45-082 Opole; email: 

Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących:

przetwarzania Pani/Pana danych przez przedszkole
korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych
Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r.,   poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce, zawartych umów oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6. Ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie:

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Centrum Usług Wspólnych w Opolu;
podmioty, które na podstawie podpisania stosownych umów przetwarzają dane, których Administratorem jest Przedszkole
Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola a po tym czasie przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych osobowych swoich oraz swojego dziecka (art. 15 RODO),
prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),
prawo do ich usunięcia (w przypadku gdy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – art. 17 RODO)),
prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO),
prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencja niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieprzyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola, niemożnością podpisania niezbędnych umów.

W przypadku wyrażenia zgody podanie danych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizowania celów do których zgoda jest potrzebna.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, nie będą podlegały profilowaniu.